مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

تهران - مهرویلا - خیابان انوشیروان شرقی - کوچه مهر یک - پلاک 365 - طبقه اول

مدیر: عبداله امیری