ایرانیان زمین

ایرانیان زمین

تهران - کیلومتر 18 جاده مخصوص - خیابان لطیف جباری آذر 2 - شرکت ایرانیان زمین

مدیر: قزلو

کافه رکورد

کافه رکورد

تهران - شهرک غرب - پاساژ گلستان - حیاط شرقی

مدیر: فرشید دشوارگر