مقنی چاه کن محدوده تجریش

حفر چاه آب وفاضلاب سراسر تهران وحومه. حفر شمع ساختمان وچاه آرت برق
حفر کانال و زیر کشی ساختمان
تخلیه چاه ولایبرویی
تخریب ساختمان
تبدیل چاه کهنه به نو

کول گذاری وترمیم چاه های ریزشی
حفر چاه ارت
فاضلاب ومیله وانباری
انجام کارهای لوله کشی
طوقه چینی وکول گذاری
بازدید از چاه ریزش تعمیر مقاوم سازی

بی واسطه با نازل ترین قیمت در سریع ترین زمان

آدرس

تهران

موبایل