مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - مهرویلا - خیابان انوشیروان شرقی - کوچه مهر یک - پلاک 365 - طبقه اول

مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس

نگهداری سالمند -پرستاری - مراقبت

آدرس

تهران - مهرویلا - خیابان انوشیروان شرقی - کوچه مهر یک - پلاک 365 - طبقه اول

تلفن

موبایل