یزد طناب

موبایل

آدرس

یزد - بلوار جمهوری - بلوار استقلال

تولید کننده انواع طناب های ابریشمی | یزد طناب 


واحد تولیدی یزد طناب

تولید کننده ی انواع طناب های ابریشمی در بافت های

ریز بافت

درشت بافت

تابیده ۳ رشته

گیس بافت 

بتل روپ 

زیرآبی


آدرس

یزد - بلوار جمهوری - بلوار استقلال

موبایل

شبکه های اجتماعی