مرکز تخصصی خدمات پکیج و تاسیسات دادفر در ارومیه

آدرس

اورمیه _ بلوار استاد شهریار _ خیابان شهیدکمال قاسمی _ پلاک ۲/۹۰

مرکز تخصصی خدمات پکیج و تاسیسات دادفر در ارومیه

آدرس

اورمیه _ بلوار استاد شهریار _ خیابان شهیدکمال قاسمی _ پلاک ۲/۹۰